Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av världens mest använda personlighetstest. MBTI är en pseudovetenskaplig teori. Den baseras på information om hur människor föredrar att agera, men kan inte förutsäga hur människor kommer agera, vilket gör den oerhört mottaglig för vetenskaplig kritik. Testet kan inte ge sanningar om hur människor fungerar, men fingervisningar.

MBTI bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om olika psykologiska typer. Det är ett av världens mest använda personlighetstest trots att det alltså saknar vetenskapligt stöd.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), karta över personlighetstyper
Nyckelkarta som visar de onlika personlighetstyperna under MBTI
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), rapporter
Ett exempel på typiska rapporter som erbjuds av utbildningsfirmor, både online och fysiskt.

För chefer och grupper

Idag säljs testet i första hand av företag inom chefsutbildning som ett instrument för självkännedom och personlig utveckling. Andra användningsområden är grupputveckling, där en förståelse för olikheterna kan leda till att man undviker missförstånd och konflikter och att man kan dra nytta av gruppdeltagarnas olika styrkor. Modellen kan även användas som ett verktyg för att reflektera kring pedagogik, för att öka sin skicklighet i bemötande av personer med annan personlighetsstil och för att lära sig mer om sin egna ledarstil.

Det finns inga stöd idag för att Myers-Briggs-testet direkt kan bedöma en arbetskapacitet, vilket egentligen gör det olämpligt att använda i rekryteringssammanhang.

Extraversion och Introversion

MBTI snuddar på koncepten av Extroversion (E) och Introversion (I). Koncepten handlar om varifrån vi hämtar och riktar vår egna kraft och energi. En ganska vanlig missuppfattning är att det bedömer social kompetens, men så är inte fallet. Istället är det igen ett verktyg för att analysera oss själva och framförallt vår egna drivkraft.

 • Extraversion är det fokus och intresse som vi riktar utåt mot människor runtomkring oss. Extroverter får energi av att bolla sina upplevelser mod andra och har en djup vilja i att nå ut med sina idéer till omvärlden.
 • Introversion är det fokus och intresse som vi riktar inåt mot våra egna tankat, idéer och koncept – det som vi håller inuti oss själva. Introverter får energi inifrån och riktar även sin egna energi inåt genom att visualisera koncept och idéer för sig själva.

Sinnesförnimmelse och Intuition

Sinnesförnimmelse (S) och Intuition (N) handlar om hur vi samlar på oss information samt vilken information vi litar starkare på.

 • Sinnesförnimmelse är idén om att världens skådespel sker direkt via våra fem sinnena och vår tolkning genom dem. Det handlar alltså om här och nu samt vad det innebär att något förblir som det är.
 • Intuition: är idén att världen sker indirekt via vårt egna undermedvetna. Det primära intresset ligger i de möjligheter som finns för att vi själva skapar och formar vår uppfattning av världen. Det handlar om vad något skulle kunna vara eller bli. En person i denna sinnesstämning föredrar information som är teoretisk och töjbar, d.v.s. information som kan förändras genom byte av perspektiv.

Tanke och Känsla

Tanke (T från engelska ”Thinking”) och Känsla (F från engelska ”Feeling”) handlar om hur vi fattar beslut.

 • Tanke är ett beslutsfattande som grundas på tydlig logik och ren objektivitet. Med tanke bedömer vi hur saker fungerar samt de objektiva för- och nackdelar som blir resultatet av ett beslut som antingen vi själva tar, eller som någon annan tar.
 • Känsla är ett beslutsfattande som grundas i subjektivitet och en egen bedömning hur något bör värderas. Med känsla söker vi efter balans, harmoni mellan beslut och applicerar alltid våra egna personliga värderingar.

Bedömning och Perception

Bedömning (J) och Perception (P) handlar om hur vi hanterar den yttre världen och hur vi lever våra liv i denna.

 • Bedömning är en hantering av den yttre världen som helst sker på ett mycket strukturerat och organiserat sätt. Det är ett koncept som handlar om en djup och metodisk planering.
 • Perception är en hantering av den yttre världen som helst sker på ett mycket spontant och rörligt sätt. Det kan även inkludera en viss tveksamhet eller osäkerhet – något som inte implicit är negativt i detta fall.

Källor

 1. Gifts Differing, B Myers (1980).
 2. Myers-Briggs Type Indicator, Wikipedia 2018-09-22
 3. MPedagogik, Wikipedia 2019-08-12